Samråd avseende nytt tillstånd för befintlig och utökad verksamhet Trangia AB, Krokoms kommun

Trangia AB planerar att utöka sin produktion och avser därför att söka ett nytt tillstånd för befintlig och utökad verksamhet i Trångsviken, Krokoms kommun. Trangia AB genomför nu undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade åtgärderna.

Trangia AB har expanderat de senaste åren och prognostiseras fortsatt expansion. Bolagets befintliga tillstånd reglerar verksamheten med en maximal volym om 300 ton betad nettoförbrukning av aluminium per år. Anledningen till att bolaget söker nytt tillstånd är att man vill öka sin produktion och att det befintliga tillståndet är utfärdat enligt miljöskyddslagen.

Den planerade verksamheten kommer fortfarande att rymmas inom befintlig fastighet och kommer därmed inte att ta ny mark i anspråk. Med den utökade produktionen bedömer bolaget att endast några få moment kommer att förändras jämfört med dagens verksamhet. För att planerade åtgärder ska kunna genomföras avser Trangia AB att ansöka om ett nytt tillstånd för befintlig och utökad produktion. Ni inbjuds härmed till samråd inför ansökan om det nya tillståndet.

Inbjudan till samråd

Trangia AB inbjuder härmed till undersökningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänhet och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet sker som ett skriftligt samråd.

Figur 1: Karta där befintlig verksamhet är markerad

Syftet med samrådet är att förmedla information om projektet samt inhämta synpunkter som kan vara viktiga inför kommande arbete med miljökonsekvensbeskrivning. Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast den 2022-12-04 till: pernilla.arvidsson@sweco.se

Alternativt: Sweco Sverige AB, Att: Pernilla Arvidsson, Box 110, 901 03 Umeå

Har ni några frågor, eller önskar beställa samrådsmaterial, är ni välkommen att kontakta ansvarig konsult Pernilla Arvidsson via mejl ovan eller via telnr. 072-179 37 30.

Vi ber er fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till er fastighet som kan väntas bli berörda av projektet. Om dessa önskar ytterligare informationsmaterial går det bra att kontakta oss och få detta skickat per post. Vi ber er även vidarebefordra kontaktuppgifter till eventuella nyttjanderättsinnehavare som berörs av projektet till oss snarast möjligt.

Vänliga hälsningar
Magnus Rydell, Trangia AB

Samrådsmaterial som pdf:

Varukorg